Som många vet är diskriminering ett lagbrott.

Det är förbjudet att trakassera eller missgynna människor på grund av:

  • Kön
  • Ålder
  • Etnisk tillhörighet
  • Sexuella läggning
  • Religion
  • Funktionsnedsättningar
  • Könsöverskriande identitet

Men det finns olika former utav diskriminering när det kommer till personliga livet och arbetslivet.

Alla på företaget omfattas när det kommer till diskrimineringslagen, chefer, inhyrd personal, praktikanter m.m. och detta gäller såklart alla situationer.

Om man ser eller får reda på att någon upplever att man blir trakasserad på arbetsplatsen så har man en skyldighet att rapportera till ens chef så snabbt som möjligt.

Detta kommer i sin tur leda till en utredning som ska genomföras snabbt och diskret som möjligt så man kan svara på vilka personer som är inblandade i detta och om det finns någon som har sett när detta har sket, vittnen.

Efter chefen har fått reda på vem som är inblandade så brukar det i vissa fall räcka med att man pratar med den personen som har trakasserat med den uppmaning att de slutar med sitt beteende.

Men tyvärr i vissa fall blir det allvarligare och de gör personen det upprepande gånger och då får man vara beredd med kraftfulla åtgärder exempelvis omplacering, skriftlig varning och i vissa fall uppsägning.

Det finns åtgärder som man kan för att motverka diskriminering och detta ska arbetsgivaren (enligt lag) aktivt jobba med.

Arbetsgivaren med samverkan med arbetstagarna ska jobba med att främja en jämn könsfördelning och ta fram riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, repressalier och sexuella trakasserier.

Arbetsgivaren ska även genomföra ett arbete i 4 steg i 5 områden på företaget.

De ska undersöka, analysera, åtgärda och följa upp arbetsförhållanden, anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och kompetensutveckling, se möjligheter med att förena förvärvsarbete och föräldraskap.

Om arbetsgivare som har minst 25 anställda ska dokumentera alla dessa områden och alla delar löpande och hur de aktivt jobbar med åtgärder. Denna dokumentationen ska vara skriftlig.

Andra lagar som är relaterade till diskrimineringslagen är kränkande särbehandling och missgynnande av föräldralediga.

Kränkande särbehandling så har arbetsgivaren en skyldighet (enligt arbetsmiljölagstiftningen) att vidta åtgärder för att motverka förhållande i arbetet. Arbetsgivaren ska se till att det finns rutiner hur detta ska hanteras.

Man får inte som arbetsgivare/chef missgynna arbetstagare eller arbetssökande som ska ta, är, eller har varit föräldralediga.